Nama Bahagian :

BAHAGIAN PERKHIDMATAN GUNASAMA INFRASTRUKTUR DAN KESELAMATAN ICT (BPG)
Bil Pegawai Penyelia Nama Pegawai Diselia
1 Rizman Bin Yusam Abdul Kudus Bin Ibrahim  
2 Arneemasyita Binti Wahab Afizu Fazilah Bin Rajali  
3 Norhashimi Bin Mohd Nor Ahmad Aiman Bin Azar  
4 Rozaini Binti Othman Ahmad Syukri Bin Abdullah  
5 Rosli Bin Bilmahruf Ahmad Tarmizi Bin Hashim  
6 Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz Aimi Fadzi Bin Mokhtar  
7 Syaharinah Binti Syed Shahir Amran Bin Mohd Karim  
8 Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz Arbaiyah Binti Che Rahim  
9 Syaharinah Binti Syed Shahir Ariff Amirrasydin Bin Jahaya  
10 Norbaiyah Binti Sukor Arneemasyita Binti Wahab Syed Kairil Musairi Bin Syed Abdul Mutalib
Sanisah Binti Muda
Sharifah Noorjuliana Binti Syed Salim
Afizu Fazilah Bin Rajali
Mohd Riduan Bin Alias
Nurulhuda Binti Alias
11 Hamidah Mat Saat@Abas Azizan Bin Torman  
12 Nik Zarina Binti Nik Mat Badrulhisham Bin Baharuddin Mohamad Shahrizan Bin Mohamed Ghulam
13 Noor Arishah Binti Ahmad Sabki Dr Norliza Binti Sidek  
14 Hamidah Mat Saat@Abas Dr Siti Hanom Binti Marjuni Sabriyah Binti Mohd Akhir@Khairuddin
Nik Zarina Binti Nik Mat
Syamsul Ariffin B Abdul Karim
15 Rizman Bin Yusam Fahida Binti Husin@Ibrahim  
16 Syaharinah Binti Syed Shahir Farah Natasha Binti Jasmin  
17 Dr Fazidah Abu Bakar
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH ICT (TKP ICT)
Hamidah Mat Saat@Abas Dr Siti Hanom Binti Marjuni
Mahanum Binti Daim
Norbaiyah Binti Sukor
Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz
Siti Mariam binti Shahar
Rozaini Binti Othman
Mahathir Bin Abdul Hamid
Azizan Bin Torman
Siti Norshuhadah Binti Paim
18 Syamsul Ariffin B Abdul Karim Hamimah Binti Jamaludin  
19 Rajeswari AP Subaramaniam Hanasalwana Binti Bakri  
20 Syaharinah Binti Syed Shahir Haziff Bin Achim  
21 Ts Dr Rafidah Bt Pakir Mohamad Hurairah Binti Mat Nawi  
22 Syaharinah Binti Syed Shahir Kamarul Hafiz bin Kamaludin  
23 Hamidah Mat Saat@Abas Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz Aimi Fadzi Bin Mokhtar
Siti Muhaini Binti Salikin
Mohd Fauzi Bin Mohd Rodzi
Arbaiyah Binti Che Rahim
Nik Ampuani Binti Nik Azmi
24 Syaharinah Binti Syed Shahir Khairil Ashraf Bin Zahari  
25 Sabriyah Binti Mohd Akhir@Khairuddin Khairun Nisyak Binti Zakaria Yusma Ainnie Binti Mohd Nawi
26 Hamidah Mat Saat@Abas Mahanum Binti Daim Rosli Bin Bilmahruf
Noor Arishah Binti Ahmad Sabki
Razale Bin Ibrahim
Rajeswari AP Subaramaniam
Siti Hasmah Binti Rahman
Reza Quraisha binti Redzawan
27 Hamidah Mat Saat@Abas Mahathir Bin Abdul Hamid Roziah Binti Samaon
Mohd Suffian Bin Amin @ Mazlan
Mohd Faidzul Ezrien Bin Mat Nawi
Mohd Azizi Bin Abd Majid
28 Norhashimi Bin Mohd Nor Mahiezan binti Mohamad  
29 Sabriyah Binti Mohd Akhir@Khairuddin Maryani Binti Che Ali  
30 Norhashimi Bin Mohd Nor Mazira Binti Mujail  
31 Badrulhisham Bin Baharuddin Mohamad Shahrizan Bin Mohamed Ghulam  
32 Mahathir Bin Abdul Hamid Mohd Azizi Bin Abd Majid  
33 Mahathir Bin Abdul Hamid Mohd Faidzul Ezrien Bin Mat Nawi  
34 Rizman Bin Yusam Mohd Faisal Bin Paisan  
35 Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz Mohd Fauzi Bin Mohd Rodzi  
36 Syaharinah Binti Syed Shahir Mohd Reduan Bin Rasid  
37 Arneemasyita Binti Wahab Mohd Riduan Bin Alias  
38 Norhashimi Bin Mohd Nor Mohd Shahman Bin Samsul Ambia  
39 Sanisah Binti Muda Mohd Solleh Bin Karim  
40 Mahathir Bin Abdul Hamid Mohd Suffian Bin Amin @ Mazlan  
41 Nik Zarina Binti Nik Mat Muhammad Hisyam Bin Mustafah  
42 Razale Bin Ibrahim Narina Binti Adam  
43 Syaharinah Binti Syed Shahir Nazri Bin Nordin  
44 Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz Nik Ampuani Binti Nik Azmi  
45 Dr Siti Hanom Binti Marjuni Nik Zarina Binti Nik Mat Norkhamsiah Binti Abdul Malik
Noraida Binti Aman Nor
Badrulhisham Bin Baharuddin
Muhammad Hisyam Bin Mustafah
46 Mahanum Binti Daim Noor Arishah Binti Ahmad Sabki Dr Norliza Binti Sidek
47 Rozaini Binti Othman Noorhafezan Bin Abd Majid  
48 Nik Zarina Binti Nik Mat Noraida Binti Aman Nor  
49 Hamidah Mat Saat@Abas Norbaiyah Binti Sukor Arneemasyita Binti Wahab
Syaharinah Binti Syed Shahir
Rizman Bin Yusam
50 Siti Mariam binti Shahar Norhashimi Bin Mohd Nor Mahiezan binti Mohamad
Mazira Binti Mujail
Suhaila Binti Ahmad Rashidi
Mohd Shahman Bin Samsul Ambia
Roth Binti Bahuang
Nur Syatirah Binti Mohd Adzhar
Ahmad Aiman Bin Azar
51 Nik Zarina Binti Nik Mat Norkhamsiah Binti Abdul Malik  
52 Razale Bin Ibrahim Noura Binti Mohamad Ghazali  
53 Syamsul Ariffin B Abdul Karim Nur Amalin Amni Binti Mahmud  
54 Norhashimi Bin Mohd Nor Nur Syatirah Binti Mohd Adzhar  
55 Arneemasyita Binti Wahab Nurulhuda Binti Alias  
56 Mahanum Binti Daim Rajeswari AP Subaramaniam Hanasalwana Binti Bakri
57 Mahanum Binti Daim Razale Bin Ibrahim Narina Binti Adam
Noura Binti Mohamad Ghazali
58 Mahanum Binti Daim Reza Quraisha binti Redzawan  
59 Norbaiyah Binti Sukor Rizman Bin Yusam Zalilah Binti Ahmad Hidzir
Fahida Binti Husin@Ibrahim
Mohd Faisal Bin Paisan
Zakaria Bin Saparon
Abdul Kudus Bin Ibrahim
60 Mahanum Binti Daim Rosli Bin Bilmahruf Zaidah Bt Yusof
Ungku Noor Haidah Binti Ungku Ahmad
Ahmad Tarmizi Bin Hashim
61 Norhashimi Bin Mohd Nor Roth Binti Bahuang  
62 Hamidah Mat Saat@Abas Rozaini Binti Othman Tengku Arhaizad Bin Tengku Anuar
Zaid Bin Baharuddin
Ahmad Syukri Bin Abdullah
Noorhafezan Bin Abd Majid
63 Mahathir Bin Abdul Hamid Roziah Binti Samaon  
64 Dr Siti Hanom Binti Marjuni Sabriyah Binti Mohd Akhir@Khairuddin Khairun Nisyak Binti Zakaria
Maryani Binti Che Ali
Siti Zaleha Binti Ahmad
65 Arneemasyita Binti Wahab Sanisah Binti Muda Mohd Solleh Bin Karim
66 Arneemasyita Binti Wahab Sharifah Noorjuliana Binti Syed Salim  
67 Mahanum Binti Daim Siti Hasmah Binti Rahman  
68 Hamidah Mat Saat@Abas Siti Mariam binti Shahar Ts Dr Rafidah Bt Pakir Mohamad
Norhashimi Bin Mohd Nor
69 Kamisah Bt Pardi@Abd Aziz Siti Muhaini Binti Salikin  
70 Hamidah Mat Saat@Abas Siti Norshuhadah Binti Paim  
71 Sabriyah Binti Mohd Akhir@Khairuddin Siti Zaleha Binti Ahmad  
72 Norhashimi Bin Mohd Nor Suhaila Binti Ahmad Rashidi  
73 Norbaiyah Binti Sukor Syaharinah Binti Syed Shahir Wahidah Binti Mohamed
Amran Bin Mohd Karim
Ariff Amirrasydin Bin Jahaya
Uzzir Haslija Bin Jamaludin
Nazri Bin Nordin
Kamarul Hafiz bin Kamaludin
Wan Mohd Nazri Bin W Abdullah
Haziff Bin Achim
Mohd Reduan Bin Rasid
Khairil Ashraf Bin Zahari
Farah Natasha Binti Jasmin
74 Dr Siti Hanom Binti Marjuni Syamsul Ariffin B Abdul Karim Nur Amalin Amni Binti Mahmud
Hamimah Binti Jamaludin
75 Arneemasyita Binti Wahab Syed Kairil Musairi Bin Syed Abdul Mutalib  
76 Rozaini Binti Othman Tengku Arhaizad Bin Tengku Anuar  
77 Siti Mariam binti Shahar Ts Dr Rafidah Bt Pakir Mohamad Hurairah Binti Mat Nawi
78 Rosli Bin Bilmahruf Ungku Noor Haidah Binti Ungku Ahmad  
79 Syaharinah Binti Syed Shahir Uzzir Haslija Bin Jamaludin  
80 Syaharinah Binti Syed Shahir Wahidah Binti Mohamed  
81 Syaharinah Binti Syed Shahir Wan Mohd Nazri Bin W Abdullah  
82 Khairun Nisyak Binti Zakaria Yusma Ainnie Binti Mohd Nawi  
83 Rozaini Binti Othman Zaid Bin Baharuddin  
84 Rosli Bin Bilmahruf Zaidah Bt Yusof  
85 Rizman Bin Yusam Zakaria Bin Saparon  
86 Rizman Bin Yusam Zalilah Binti Ahmad Hidzir